ફિટનેસ :  જિમ જનારાઓએ આ સ્કિનકૅર મિસ્ટેક અવોઇડ કરવી જોઈએ

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Apr 18, 2023

Author

ડૉ. ગુરવીન વારૈચ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સામાન્ય સ્કિનકેર મિસ્ટેકનું લિસ્ટ શેર કર્યું  જે વ્યક્તિએ કસરત કરતા પહેલા અને પછી ટાળવી જોઈએ.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

કસરત પહેલાં મેકઅપ અપ્લાય કરવો.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ઘણી વખત ટુવાલ વડે ચહેરો ઘસવો.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

વર્કઆઉટ પછી તરત જ ચહેરો ન ધોવો અથવા નહાવું નહીં.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

ચુસ્ત-ફિટિંગ કપડાં પહેરવા અથવા હેડબેન્ડ લગાવવું.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

વર્કઆઉટ દરમિયાન તમારા ફેસ પર વારંવાર સ્પર્શ કરવો.

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.indianexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.