ગુજરાત ચૂંટણી જંગ

1960 થી 2017

ગુજરાતમાં ચૂંટણી હોય તો દેશ આખાની નજર હોય, ગુજરાતમાં ચૂંટણી 2022 ચરમસીમાએ છે ત્યારે આવો જાણીએ ગુજરાતના ચૂંટણી જંગનો ઇતિહાસ...

Nov 22, 2022

Haresh Suthar

ચૂંટણી

કુલ બેઠક

1962

154

કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી

કોંગ્રેસ

113

જનતા દળ યુ

26

સમાજવાદી પાર્ટી

07

અપક્ષ

07

અન્ય

01

ચૂંટણી

કુલ બેઠક

1967

168

કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી

કોંગ્રેસ

93

જનસંઘ

01

જેડીયૂ

66

સમાજવાદી 

03

અપક્ષ

05

ચૂંટણી

કુલ બેઠક

1972

168

કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી

કોંગ્રેસ

140

જનસંઘ

03

આરજેપી

16

અપક્ષ

08

અન્ય

01

ચૂંટણી

કુલ બેઠક

1975

181

કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી

કોંગ્રેસ

75

જનસંઘ

18

આરજેપી

56

અન્ય

17

અપક્ષ

15

ચૂંટણી

કુલ બેઠક

1980

182

કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી

ભાજપ

09

કોંગ્રેસ

141

જનતા પાર્ટી

21

અપક્ષ

10

અન્ય

01

ચૂંટણી

કુલ બેઠક

1985

182

કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી

ભાજપ

11

કોંગ્રેસ

149

જનતાપાર્ટી

14

અપક્ષ

08

ચૂંટણી

કુલ બેઠક

1990

182

કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી

ભાજપ

67

કોંગ્રેસ

33

જેડીયૂ

70

અપક્ષ

11

અન્ય

01

ચૂંટણી

કુલ બેઠક

1995

182

કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી

ભાજપ

121

કોંગ્રેસ

45

અપક્ષ

16

ચૂંટણી

કુલ બેઠક

1998

182

કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી

ભાજપ

117

કોંગ્રેસ

53

જનતા દળ

04

અન્ય

05

અપક્ષ

03

ચૂંટણી

કુલ બેઠક

2002

182

કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી

ભાજપ

127

કોંગ્રેસ

51

અન્ય

02

જનતાદળ

02

ચૂંટણી

કુલ બેઠક

2007

182

કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી

ભાજપ

117

કોંગ્રેસ

59

એનસીપી

03

અપક્ષ

02

જનતાદળ

01

ચૂંટણી

કુલ બેઠક

2012

182

કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી

ભાજપ

115

કોંગ્રેસ

61

એનસીપી

02

જીપીપી

02

અપક્ષ

01

જનતાદળ

01

ચૂંટણી

કુલ બેઠક

2017

182

કયા પક્ષને કેટલી બેઠકો મળી

ભાજપ

99

કોંગ્રેસ

77

બીટીપી

02

એનસીપી

01

અપક્ષ

03