ભુપેન્દ્ર પટેલ

મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત

સામાન્ય વહીવટ, વહીવટી સુધારણા, તાલીમ અને આયોજન, ગૃહ અને પોલીસ હાઉસીંગ, મહેસૂલ અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન, શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ, પંચાયત, માર્ગ અને મકાન

Yellow Wavy Line

Dec 12, 2022

Haresh Suthar

ભુપેન્દ્ર પટેલ

મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત

પાટનગર યોજના, ખાણ અને ખનિજ, યાત્રાધામ વિકાસ, નર્મદા અને કલ્પસર, બંદરો, માહિતી અને પ્રસારણ, નશાબંધી અને આબકારી, વિજ્ઞાન અને પ્રૌધોગિકી, તમામ નીતિ વિષયક બાબતો અને અન્ય મંત્રીશ્રીઓને ન ફાળવેલ વિષયો

Yellow Wavy Line

કનુભાઈ દેસાઈ

કેબિનેટ મંત્રી, ગુજરાત

નાણા, ઉર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ

Yellow Wavy Line

ઋષિકેશ પટેલ 

કેબિનેટ મંત્રી, ગુજરાત

આરોગ્ય, પરિવાર કલ્યાણ અને તબીબી શિક્ષણ, ઉચ્ચ અને તાંત્રિક શિક્ષણ, કાયદો, ન્યાયતંત્ર, બંધારણીય અને સંસદીય બાબતો

Yellow Wavy Line

રાઘવજી પટેલ 

કેબિનેટ મંત્રી, ગુજરાત

કૃષિ, પશુપાલન, ગૌસંવર્ધન , મત્સ્યોદ્યોગ, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ

Yellow Wavy Line

બળવંતસિંહ રાજપૂત

કેબિનેટ મંત્રી, ગુજરાત

ઉદ્યોગ, લઘુ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ, કુટીર, ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ, નાગરિક ઉડ્ડયન, શ્રમ અને રોજગાર

Yellow Wavy Line

કુંવરજી બાવળિયા

કેબિનેટ મંત્રી, ગુજરાત

જળસંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા, અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહક સુરક્ષાને લગતી બાબતો

Yellow Wavy Line

મૂળુ બેરા

કેબિનેટ મંત્રી, ગુજરાત

પ્રવાસન, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, વન અને પર્યાવરણ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ

Yellow Wavy Line

ડો. કુબેર ડીંડોર

કેબિનેટ મંત્રી, ગુજરાત

આદિજાતી વિકાસ, પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પ્રૌઢ શિક્ષણ

Yellow Wavy Line

ભાનુબેન બાબરીયા

કેબિનેટ મંત્રી, ગુજરાત

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા, મહિલા અને બાળ કલ્યાણ

Yellow Wavy Line

હર્ષ સંઘવી 

રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો), ગુજરાત

રમત-ગમત અને યુવા, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓનું સંકલન, બિન નિવાસી ગુજરાતીનો પ્રભાગ, વાહન વ્યવહાર, ગૃહ રક્ષક દળ અને ગ્રામ રક્ષક દળ, નાગરિક સંરક્ષણ, જેલ, સરહદી સુરક્ષા (તમામ સ્વતંત્ર હવાલો), ગૃહ અને પોલીસ હાઉસીંગ, ઉદ્યોગ, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ

Yellow Wavy Line

જગદીશ વિશ્વકર્મા

રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો), ગુજરાત

સહકાર, મીઠા ઉદ્યોગ, છાપકામ અને લેખન સામગ્રી, પ્રોટોકોલ, (તમામ સ્વંતત્ર હવાલો), લઘુ, સુક્ષ્મ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ, કુટીર, ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ, નાગરિક ઉડ્ડ્યન 

Yellow Wavy Line

પુરુષોત્તમ સોલંકી

રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી, ગુજરાત

મત્સ્યોદ્યોગ અને પશુપાલન

Yellow Wavy Line

બચુ ખાબડ 

રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી, ગુજરાત

પંચાયત અને કૃષિ

Yellow Wavy Line

મુકેશ પટેલ

રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી, ગુજરાત

વન અને પર્યાવરણ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ, જળસંપત્તિ અને પાણી પુરવઠા

Yellow Wavy Line

પ્રફુલ્લ પાનસેરીયા

રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી, ગુજરાત

સંસદીય બાબતો, પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને પ્રૌઢ શિક્ષણ, ઉચ્ચ શિક્ષણ

Yellow Wavy Line

ભીખુસિંહ પરમાર

રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી, ગુજરાત

અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા, સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા

Yellow Wavy Line

કુંવરજી હળપતિ 

રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી, ગુજરાત

આદિજાતી વિકાસ, શ્રમ અને રોજગાર, ગ્રામ વિકાસ

Yellow Wavy Line