સૌથી વધુ ડિવિડન્ડ ઉપજ આપતા લાર્જ-કેપ શેર

May 16, 2023

mansi bhuva

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

વેદાંત CMP: છેલ્લા 12 મહિનામાં રૂ. 274 ડિવિડન્ડ: રૂ. 70 ડિવિડન્ડ ઉપજ: 26%

હિન્દુસ્તાન ઝિંક CMP: છેલ્લા 12 મહિનામાં રૂ. 310 ડિવિડન્ડ: રૂ. 75.5 ડિવિડન્ડ ઉપજ: 24%

કોલ ઇન્ડિયા CMP: છેલ્લા 12 મહિનામાં રૂ. 236 ડિવિડન્ડ: રૂ. 23.3 ડિવિડન્ડ ઉપજ: 10%

ONGC CMP: છેલ્લા 12 મહિનામાં રૂ. 144 ડિવિડન્ડ: રૂ. 14 ડિવિડન્ડ ઉપજ: 8%

પાવર ગ્રીડ CMP: છેલ્લા 12 મહિનામાં રૂ. 244 ડિવિડન્ડ: રૂ. 12.3 ડિવિડન્ડ ઉપજ: 5%

ટાટા સ્ટીલ CMP: છેલ્લા 12 મહિનામાં રૂ. 107 ડિવિડન્ડ: રૂ. 5.1 ડિવિડન્ડ ઉપજ: 5%