મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ: મુખ્ય  લાક્ષણિકતા 

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ: મુખ્ય  લાક્ષણિકતા 

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

Apr 15, 2023

Author

મુંબઈ-અમદાવાદ વચ્ચેનો પ્રવાસ સમય 7 કલાકથી ઘટાડીને માત્ર 2 કલાક કરવામાં આવશે!

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

આ પ્રોજેક્ટ રૂ. 1.08 લાખ કરોડના ખર્ચે બની રહ્યો છે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

પ્રોજેક્ટના સૌથી રોમાંચક પાસાઓ પૈકી એક સૂચિત પાણીની અંદરની ટનલ છે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

21 કિલોમીટર લાંબી આ ટનલ ભારતમાં તેના પ્રકારની પ્રથમ હશે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.

આ ટનલ સમુદ્રતળની નીચે 16 મીટરની ઉંડાઈમાં બનાવવામાં આવશે

ડિસ્ક્લેમર: આ લખાણ સ્વ અનુવાદિત છે. આ વેબ સ્ટોરી મૂળ રૂપે www.www.financialexpress.com પર પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.