સ્વામિ વિવેકાનંદ જ્યંતિ

સ્વામિ વિવેકાનંદના સુવાક્યો

Jan 12, 2023

Ankit Patel

સ્વામિ વિવેકાનંદ જ્યંતિ

ઉઠો, જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો

સ્વામિ વિવેકાનંદ જ્યંતિ

પોતાની પર ભરોસો રાખો, અડગ રહો અને મજબુત બનો. આપણને એની જ જરૂર છે

સ્વામિ વિવેકાનંદ જ્યંતિ

સત્ય એક હજાર રીતે કહી શકાય, તેમ છતાં કથન સત્ય જ રહેશે

સ્વામિ વિવેકાનંદ જ્યંતિ

શબ્દો નહિ પણ જરૂરિયાતની લાગણી એ જ સાચી પ્રાર્થના છે, પણ તમારી પ્રાર્થના ફળે છે કે નહિ તેની રાહ જોવા માટે તમારામાં ધીરજ હોવી જોઈએ

સ્વામિ વિવેકાનંદ જ્યંતિ

જેની પાસે શ્રેષ્ઠ વિચાર રહે છે, એ કોઈ દિવસ એકલો રહેતો નથી