સપનામાં પોતાને રોતા જોવા શુભ કે અશુભ મનાય છે?

Jan 04, 2023

Ankit Patel

સપના આપણને જીવનમાં સમસ્યાઓ અને સુખના સંકેત આપે છે

ઘણા સપના સારા અને ઘણા સપના ખરાબ સંકેત આપે છે. દરેક સ્વપ્નની નિશાની જુદી જુદી હોય છે

સ્વપ્ન શાસ્ત્ર અનુસાર સ્વપ્નમાં પોતાને રડતા જોવું શુભ માનવામાં આવે છે

સ્વપ્નમાં કોઈના મૃત્યુ પર પોતાને રડતા જોવું શુભ માનવામાં આવે છે

સ્વપ્નમાં પોતાના નાદારી પર રડતા જોવું એ પણ શુભ સંકેત માનવામાં આવે છે

સ્વપ્નમાં અન્ય વ્યક્તિને રડતી જોવી એ પણ શુભ સંકેત માનવામાં આવે છે

સ્વપ્નમાં નવી વહુને રડતી જોવી એ અશુભ સંકેત માનવામાં આવે છે